JOHN S C SIMPSON
                  a/NOISE /   PORTFOLIO     